การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/64

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ รอบ 6 เดือน / การพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณาผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ