พิธีลงนาม MOU ด้านวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพให้แก่ นักศึกษา บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันในการพัฒนางานวิจัยด้านมาตรวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ภายในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเพื่อร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามที่ทำความตกลงร่วมกัน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 - 17 ธันวาคม 2569

กิจกรรมอื่นๆ