สศว. จัดอบรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่และการตกแต่งสถานที่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเตรียมสถานที่สำหรับอบรมสัมมนาและการตกแต่งสถานที่อย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 40 คน ที่เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้แบบต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้จัดการร้านฟอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์ และ คุณปาฐิชา มาระศรี จากร้านฟอรัลเฮ้าส์เว็ดดิ้งแพลนเนอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ