การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/64

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2565 / การพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

กิจกรรมอื่นๆ