การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 12/64

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาร่างปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ