การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/64

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรรายวิชา (มคอ.5) นักศึกษาภาคปกติ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ