การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 12/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเปิดเรียนตามปกติ (On-Site) ของนักศึกษา / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2565 / การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานปีใหม่ "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565"

กิจกรรมอื่นๆ