การประชุม คกก.กองทุนสวัสดิการบุคลากร มรท. ครั้งที่ 2/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ