มรท.จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการ U2T จ.สิงห์บุรี และ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จังหวัดสิงห์บุรี และ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T และผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง, ต.สิงห์ อ.บางระจัน, ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน และ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี และ ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในปี 2564 ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปงานรายงานต่อจังหวัด และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ทำให้เกิดผลงานด้านต่าง ๆ อาทิ เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน, เกิดการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในชุมชน, การช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในชุมชน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย, เกิดการสร้างตลาดขึ้นในชุมชน, การช่วยออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และแพกเกจให้มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ