มรท.จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการ U2T จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T และผู้แทนชุมชน จำนวน 7 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล, ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล, ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง, ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม, ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ, ต.เพนียด อ.โคกสำโรง และ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในปี 2564 ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปงานรายงานต่อจังหวัด และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ทำให้เกิดผลงานด้านต่าง ๆ อาทิ เกิดการสร้างอาชีพใหม่ และส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน, การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนให้มีความหลากหลาย และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย, เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในชุมชน, เกิดการต่อยอดของภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเกิดการสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นภายในชุมชน

กิจกรรมอื่นๆ