การประชุมเตรียมการจัดงาน รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ "รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565" ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเตรียมการดำเนินงาน รวมใจชาวเทพสตรี โชคดีปีขาล 2565 ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

กิจกรรมอื่นๆ