มรท.จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการ U2T จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมจังหวัดสระบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T และผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ต.ต้นตาล อ.เสาไห้, ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก, ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ, ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้ร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ U2T ในปี 2564 ตลอดจนเพื่อนำผลการสรุปงานรายงานต่อจังหวัด และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
โอกาสนี้ คุณอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี และ คุณมงคล ศิริพัฒนกุล บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ U2T จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ทำให้เกิดผลงานด้านต่าง ๆ อาทิ เกิดการฟื้นฟูตลาดภายในชุมชน, มีการสร้างแพ็กเกจทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า, การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับสินค้าในชุมชน, เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และการแนะนำการปลูกผักและออกแบบโรงเรือนสำหรับการปลูกผักอินทรีย์ 

กิจกรรมอื่นๆ