ครศ.จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัยการขยายผลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย โครงการวิจัยการขยายผลและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับจังหวัด : ลพบุรี ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดลพบุรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อร่วมหารือร่วมกันในการวางแผนการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปใช้ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ