I-TECH จัดอบรม องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ เรื่อง องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามรูปแบบเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ตามรูปแบบของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบของการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ