การประชุม คกก.บริหารทรัพยากรมนุษย์ มรท. ครั้งที่ 7/64

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแบบกรอกข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาร่างประกาศการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ