การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 12/64

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ M (ขาดสอบ) / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน X (ขส.) นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ