การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/64

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณารายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ