การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 7/64

ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย / การพิจารณาร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ