สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย และการระงับอัคคีภัยในอาคาร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง AV2 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย จำนวน 54 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคารตามแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารป้องกันเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในเรื่องความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและการระงับเหตุอัคคีภัย และเพื่อให้บุคลากรสามารถป้องกันเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ