มรท.คารวะขอพรปีใหม่ ผวจ.ลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคุณอำนวย จั่นเงิน เนื่องในวันปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัย, รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ธีรภัทร สุวรรณรุจิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าคารวะอวยพรและขอพร คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี และคุณอำนวย จั่นเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ