องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ และผู้แทนจากสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานหนุนเสริมทางด้านวิชาการ โอกาสนี้ องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ