คณะวิทยาการจัดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับพิธีมอบทุนครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผลการเรียนดี, ประเภทจิตอาสา และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมจำนวน 47 ทุน เป็นจำนวนเงิน 151,500 บาท

กิจกรรมอื่นๆ