ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางการสอนนานาชาติในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิจัยเพื่อการตีพิมพ์นานาชาติ และเพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 10, 12 และ 13 มกราคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มการวิเคราะห์โครงสร้างและแนวทางการเขียนผลงาน

กิจกรรมอื่นๆ