การประชุม คกก.พิจารณาแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
โดยมีวาระที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2565 จำนวน 2 รายการ

กิจกรรมอื่นๆ