การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาสนับสนุนค่าลงสมัครเข้าประกวดดนตรีรอบชิงชนะเลิศ / การพิจารณาการจัดงานมอบรางวัลเพชรเทพสตรีในงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ