การประชุม คกก.สมาคมศิษย์เก่า มรท. ครั้งที่ 1/65

คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขออนุมัติเบิกเงินเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ