การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ M (ขาดสอบ) / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน X (ขส.) นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

กิจกรรมอื่นๆ