การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/65

อ.ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 / การพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ