งานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณแนวถนนด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่ออุทิศให้แก่บูรพาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565
จากนั้นในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะกรรมการจัดงานวันครู, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68 คน โดยแบ่งเป็นรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน, รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 1 คน, รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับประเทศ จำนวน 1 คน และประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน, รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 1 คน, รางวัลคุรุสภา จำนวน 1 คน, รางวัลคุรุสดุดี จำนวน 8 คน, รางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน 2 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 11 คน, รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 1 คน, รางวัลโล่เกียรติยศ ระดับดีเลิศ จำนวน 1 คน, รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา จำนวน 1 คน, รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา จำนวน 9 คน, รางวัลข้าราชการไทยตัวอย่าง สังกัดท้องถิ่น จำนวน 1 คน, รางวัลผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับดีมาก จำนวน 1 คน, รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 5 คน, รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปฐมวัย ระดับทอง จำนวน 1 คน, รางวัลข้าราชการดีเด่น จำนวน 3 คน, รางวัลคนดีศรีพัฒนศิลป์ ประเภทอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2 คน และประเภทอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาดนตรีคีตศิลป์ จำนวน 1 คน และรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จำนวน 11 คน
โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้นำกล่าววิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน

กิจกรรมอื่นๆ