การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 / การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / การพิจารณาการรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของมหาวิทยาลัย / การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565
โอกาสนี้ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมอื่นๆ