การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/65

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณากรอบแนวคิด กรอบเวลา กระบวนการขั้นตอน การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 - 2570

กิจกรรมอื่นๆ