กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 90 ปี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "วิศวกรสังคม" สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาของทั้ง 6 คณะ ที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณบัวทิพย์ บุญประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคุณมลิวรรณ พันธ์ศักดิ์ นักวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ว่าที่ร้อยตรี สิทธา ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม
โอกาสนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและให้แนวคิดแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการดำเนินงานวิศวกรสังคมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ