พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และ เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 7 ด้าน ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตลอดจนเพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาใน 7 ด้าน และเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้าน อื่น ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 - 19 มกราคม 2568

กิจกรรมอื่นๆ