การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2568 / การพิจารณาแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ