การประชุม คกก.ประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565
โดยมีวาระที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่ การแจ้งเรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / การแจ้งเรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ