การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการกำกับติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ 2/2564 / การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) / การพิจารณาขอแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชา บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการในเล่มหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนานักษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจกรรมอื่นๆ