การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 1/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต / การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาอนุมัติแผนการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 - 2570 / การพิจารณาการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

กิจกรรมอื่นๆ