การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณารายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และขอรับงบประมาณสนับสนุน / การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนดำเนินการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างหนังสือราชการภายในแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนวิจัย เรื่อง ตอบข้อหารือของ ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง และการเบิกจ่ายเงินวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมอื่นๆ