การประชุม คกก.จัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหา จัดสรร รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์โครงการจัดหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาจัดเก็บรายได้ค่าเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านถ่ายเอกสารและร้านบริการต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการภายในมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ