การประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีและคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปเป็นหัวข้อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้

กิจกรรมอื่นๆ