การประชุม คกก.ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันราชภัฏ

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันราชภัฏของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมอื่นๆ