สวพ.จัดอบรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คุณจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และคุณธเนศ แตงศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ