การประชุม คกก.เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ