การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาคำของบประมาณเงินรายได้จากการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาการตรวจสอบและปรับแก้ไขร่างประกาศ จำนวน 2 ฉบับ

กิจกรรมอื่นๆ