เสวนาวิชาการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหิน จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้...เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต...สู่ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คณะผู้บริหาร, ผศ.ธนิดา ภู่แดง ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คณาจารย์, บุคลากร, ส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตลูกปัดหิน จากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้...เส้นทางสุวรรณภูมิจากอดีต...สู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องสุวรรณภูมิศึกษา ซึ่งจัดโดย ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ ในภาคกลางของประเทศไทย และเพื่อสร้างความสำคัญและความตระหนักรู้ให้กับชาวลพบุรีและคนไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผศ.ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ.ดร.กรองแก้ว มิฆเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ภูธร ภูมะธน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ