การประชุมวางแนวทางการดำเนินงานวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการผลิตกำลังคนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เป็นนักพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ วิศวกรสังคม ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของวิศวกรสังคม พร้อมกันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงานวิศวกรสังคม เพื่อให้คณะทำงานสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้

กิจกรรมอื่นๆ