การประชุมคณะทำงานดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผศ.ดร.อภิชาติ อาวจำปา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของคณะทำงานดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในเวลา 09.00 น. เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี และในเวลา 13.30 - 16.00 น. เป็นการลงคะแนนหยั่งเสียง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ