การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 2/65

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี / การพิจารณาแนวทางการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ / การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานรายการเงินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 / การพิจารณาขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กิจกรรมอื่นๆ