การประชุม คกก.สรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาจัดทำร่างปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาร่าง แบบประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ