การประชุม คกก.ดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564ฯ

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ